Borshchiv portraits


© ethnic photographer Anna Senik
Models: Yuliya Hlushko, Nataliya Dzhek, Oksana But
Assistant: Oksana But
Costumes: Ulyana and Ludmyla Yavna privatе collection