Cherkasy bride

© ethno-photographer Anna Senik
Model: Yaroslava Gumenuk
Costume: Yuriy Melnychuk, Olena Afanasenko, Olena Pochtarova, Olena Didyk.