Hutsuly


© ethnic photographer Anna Senik
Models: Sviatoslav Pashchuk, Oksana Pashchuk, Volodymyr Pashchuk, Andriy Pryimachenko
Costumes: Taras Sylenko, Julia Hlushko