Kurbasy


© ethnic photographer Anna Senik
Models: Mariia Oneshchak, Myroslava Rachynska, Natalia Rybka-Parkhomenko, Jura Josyfovych – singers of musician band KURBASY
Costumes: Olena Didyk