Missis Nastya


© ethnic photographer Anna Senik
Model: Anastasiya Girenkova
Costume: Anna Druchyk