Podolyanka


© ethnic photographer Anna Senik
Model: Tetyana Lisovska
Costume: Leona Podolska