Friends


© ethnic photographer Anna Senik
Models: Olga Lisovska, Anna Smolovyk
Costumes: Julia Hlushko, Nataliya Shamanova