Pokuttya portraits


© ethnic photographer Anna Senik
Models: Ulyana Yavna, Olga Gordiychuk
Assistant: Oksana But
Costumes: Ulyana and Ludmyla Yavna privatе collection