Palm Sunday Madonna


© ethnic photographer Anna Senik
Models: Vasylyna Biloshytska, Nadiya Biloshytska
Costume: Eduard Krutko