Harvest


© ethnic photographer Anna Senik
Models: Olga, Sofia, Valentyna, Tetyna, Yaroslava Lisovsky
Costumes: Anna Senik, Oksana But