Natalka


© ethnic photographer Anna Senik
Model: Nataliya Shamanova